czwartek, 3 listopada 2011

Zarządzanie zasobami ludzkimi - tematy prac magisterskich i licencjackich


  1. Absencja pracowników (na przykładzie organizacji)
  2. Adaptacja nowo przyjętych pracowników w organizacji
  3. Analiza i diagnoza procesu rekrutacji i selekcji w firmie
  4. Analiza i ocena kompetencji kierowniczych na różnych szczeblach kierowania na przykładzie przedsiębiorstwa
  5. Analiza i ocena koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze MSP na przykładzie organizacji
  6. Analiza i ocena obszarów i możliwości zastosowania Internetu w systemie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
  7. Analiza i ocena procesu zarządzanie personelem na przykładzie
  8. Analiza i ocena systemu motywowania oraz wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie
  9. Analiza i ocena systemu zarządzania na przykładzie organizacji
  10. Analiza i ocena wpływu konfliktów w organizacji na motywację pracowników do pracy w X
  11. Analiza i ocena wpływu szkolenia pracowników na poziom satysfakcji klienta w procesie obsługi klienta na przykładzie
  12. Analiza koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa
  13. Analiza kosztów pracy (na przykładzie przedsiębiorstwa)
  14. Analiza możliwości oraz korzyści wynikających z zastosowania Internetu w procesach szkolenia i doskonalenia pracowników w przedsiębiorstwie
  15. Analiza podmiotów szkolenia zawodowego w Polsce
  16. Analiza polityki zatrudnienia w firmie X
  17. Analiza pracy rekrutacyjnej w agencji doradztwa personalnego
  18. Analiza procesu motywowania pracowników w przedsiębiorstwie
  19. Analiza procesu rekrutacji i selekcji pracowników na przykładzie X
  20. Analiza procesu rekrutacji kadr (na przykładzie firmy)
  21. Analiza skuteczności systemu motywowania pracowników w firmie
  22. Analiza struktury organizacyjnej oraz założeń koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi w X
  23. Analiza systemu komunikacji i jego znaczenie w funkcjonowaniu organizacji
  24. Analiza systemu motywacyjnego w firmie
  25. Analiza systemu motywowania płacowego i pozapłacowego w europejskim funduszu leasingowym.
  26. Analiza systemu motywowania pracowników do pracy na przykładzie X.
  27. Analiza systemu motywowania pracowników do pracy na przykładzie organizacji
  28. Analiza systemu motywowania pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa Analiza systemu motywowania pracowników w przedsiębiorstwie
  29. Analiza systemu oceniania pracowników (na przykładzie firmy)
  30. Analiza systemu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie
  31. Analiza systemu wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie
  32. Analiza systemu wynagrodzeń a efekty pracy w X – studium przypadku.
  33. Analiza systemu zarządzania kadrami na przykładzie przedsiębiorstwa
  34. Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Starostwie Powiatowym w x
  35. Analiza szkolenia zawodowego (na przykładzie firmy)
  36. Analiza wpływu motywatorów na motywację do pracy na przykładzie przedsiębiorstwa
  37. Analiza występowania oraz kierunki i sposoby rozwiązywania konfliktów społecznych w przedsiębiorstwie
  38. Analiza zjawiska wypalenia zawodowego u pracowników domów opieki społecznej w Polsce.
  39. Błędy w procesie oceniania pracowników na przykładzie X
  40. Charakterystyka procesu rekrutacji i selekcji pracowników
  41. Czas pracy i jego wykorzystanie w instytucjach kulturalnych.
  42. Drogi przepływu informacji we współczesnej organizacji
  43. Działalność socjalno-bytowa (na przykładzie organizacji)
  44. Elastyczne formy zatrudnienia w Polsce (lub na przykładzie przedsiębiorstwa)
  45. E-rekrutacja
  46. Etyka menedżera / biznesu jako istotny czynnik sukcesu organizacji
  47. Finansowe formy motywowania pracowników
  48. Funkcjonowanie oraz skuteczność systemu motywowania pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa
  49. Gospodarowanie zasobami pracy w przedsiębiorstwie X
  50. Headhunting
  51. Instrumenty motywujące pracowników do działania w teorii i praktyce
  52. Istota motywacji do pracy
  53. Kierowanie karierą pracowników jako instrument stabilizacji kadr
  54. Komunikowanie się w organizacji jako sposób na skuteczne zarządzanie
  55. Koncepcja i analiza systemu motywacji w przedsiębiorstwie
  56. Koncepcja zarządzania wiedzą na przykładzie przedsiębiorstwa
  57. Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
  58. Konflikty w organizacji oraz sposoby ich rozwiązywania.
  59. Kształtowanie motywacji oraz zadowolenia z pracy w organizacji
  60. Kształtowanie satysfakcji i zadowolenia z pracy w Przedsiębiorstwie
  61. Kultura organizacyjna jako wartość we współczesnej organizacji
  62. Kulturowy wymiar międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi
  63. Kwalifikacje i kompetencje pracowników wdrażających normy ISO9001 w świetle badań własnych.
  64. Lider zespołu i jego rola w organizacji
  65. Materialne i niematerialne aspekty motywacji pracowniczej
  66. Menedżer przyszłości. Nowe wymagania wobec kadry kierowniczej
  67. Metody nowoczesnego zatrudniania personelu
  68. Metody oraz techniki oceny zasobów ludzkich na przykładzie przedsiębiorstwa
  69. Mobbing w miejscu pracy
  70. Modele szkolenia zawodowego
  71. Motywacyjna rola wynagrodzeń w systemie motywowania pracowników do pracy w przedsiębiorstwie Polkomtel S.A.
  72. Motywacyjność systemu wynagradzania
  73. Motywowanie i jego rola w koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie
  74. Motywowanie oraz ocenianie pracowników
  75. Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie X
  76. Motywowanie pracowników w Urzędzie Pracy w X
  77. Motywowanie w przedsiębiorstwie na przykładzie
  78. Motywowanie za pomocą płac (na przykładzie organizacji)
  79. Negocjowanie jako sposób komunikowania się
  80. Nowe umiejętności i role menedżerskie
  81. Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji pracowników
  82. Ocena zarządzania zasobami ludzkimi w wybranym przedsiębiorstwie
  83. Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi
  84. Outplacement na przykładzie organizacji
  85. Outsourcing funkcji personalnej
  86. Planowanie oraz wdrażanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie organizacji
  87. Planowanie zasobów ludzkich w organizacji
  88. Płacowe i pozapłacowe środki wykorzystywane w procesie motywowania pracowników do pracy na podstawie przedsiębiorstwa
  89. Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów warunkiem sprawnego zarządzania firmą
  90. Polityka awansowania pracowników (na przykładzie firmy)
  91. Polityka personalna we współczesnych organizacjach
  92. Polityka szkoleniowa i strategia rozwoju zasobów ludzkich poprzez szkolenia w przedsiębiorstwie
  93. Pozyskiwanie utalentowanych pracowników
  94. Praca zespołowa podstawową formą ludzkiego działania
  95. Proces doboru pracowników (na przykładzie firmy)
  96. Proces oceniania pracownika
  97. Proces restrukturyzacji zatrudnienia (na przykładzie firmy)
  98. Procesy szkolenia pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa
  99. Program restrukturyzacji zatrudnienia jako problem w koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi w X
  100. Przemieszczenia pracowników (na przykładzie firmy)
  101. Rekrutacja i rozwój przedstawicieli handlowych na przykładzie przedsiębiorstwa
  102. Rekrutacja i selekcja oraz ich rola we współczesnej koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi.
  103. Restrukturyzacja zatrudnienia i zwalnianie pracowników w przedsiębiorstwie
  104. Restrukturyzacja zatrudnienia w warunkach łączenia się przedsiębiorstw na przykładzie
  105. Rola HR menedżera w kształtowaniu i doskonaleniu procesu szkoleniowego - doświadczenia X
  106. Rola oraz znaczenie i ocena skuteczności systemu motywowania pracowników do pracy na przykładzie przedsiębiorstwa
  107. Rola oraz znaczenie menedżera personalnego w koncepcji zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem.
  108. Rola oraz znaczenie partnerstwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi w świetle praktyki firmy
  109. Rola oraz znaczenie struktury organizacyjnej w funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstwa
  110. Rola oraz znaczenie zasobów ludzkich oraz zarządzania nimi we współczesnym przedsiębiorstwie na przykładzie
  111. Rozpiętość kierowania a kwestia struktury organizacyjnej we współczesnym przedsiębiorstwie.
  112. Rozwój kadry kierowniczej oraz jego znaczenie w koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie X
  113. Równowaga między pracą zawodową a życiem pozazawodowym
  114. Specyfika polityki personalnej w małej firmie
  115. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa X
  116. Strategia zwalniania pracowników we współczesnym przedsiębiorstwie na przykładzie organizacji X
  117. Strategiczna karta wyników i jej miejsce w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
  118. Strategiczna karta wyników jako narzędzie zrównoważonego rozwoju zasobów ludzkich we współczesnym przedsiębiorstwie.
  119. Strategie oraz metody zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
  120. System motywowania płacowego i pozapłacowego na przykładzie przedsiębiorstwa
  121. System szkoleń jako istotny element zarządzania zasobami ludzkimi w X
  122. System szkoleń oraz jego wpływ na funkcjonowanie organizacji na przykładzie X
  123. System wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie X
  124. System wynagrodzeń (na przykładzie organizacji)
  125. System zarządzania zasobami ludzkimi a procesy rekrutacji i oceny pracowników na podstawie firmy
  126. System zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój kompetencji i ocena personelu sprzedażowego na przykładzie
  127. Szkolenie formą inwestowania w pracownika
  128. Szkolenie formą inwestowania w pracownika
  129. Szkolenie i oceny kompetencyjne na przykładzie firmy
  130.  Ścieżki kariery zawodowej (na przykładzie grupy zawodowej lub przedsiębiorstwa)
  131. Wartościowanie pracy (na przykładzie organizacji)
  132. Wpływ lidera na wyniki pracy zespołu w koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem
  133. Wpływ stylu kierowania na efektywność pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa
  134. Wpływ systemu motywowania na pracowników na przykładzie X
  135. Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa
  136. Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w korporacjach międzynarodowych
  137. Wynagrodzenia jako element motywujący pracowników na przykładzie X
  138. Zachowania organizacyjne jako istotny czynnik sukcesu organizacji
  139. Zarządzanie kompetencjami pracowników na przykładzie X
  140. Zarządzanie potencjałem społecznym w wybranym przedsiębiorstwie
  141. Zarządzanie potencjałem społecznym w wybranym przedsiębiorstwie
  142. Zarządzanie talentami w organizacji
  143. Zarządzanie wiedzą jako największą wartością w organizacji
  144. Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa
  145. Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz jego znaczenie dla skutecznego funkcjonowania firmy X
  146. Zarządzanie zasobami ludzkimi w czasach kryzysu gospodarczego.
  147. Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie X i Y
  148. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
  149. Zarządzanie zasobami ludzkimi w X w latach 2004-2008
  150. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych (na przykładzie firmy)
  151. Zmiany i innowacje jako działania kreujące wizerunek współczesnej organizacji
  152. Znaczenie i rola oraz proces kształtowania kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie na przykładzie.
  153. Znaczenie kierowania oraz zakres funkcjonalny współczesnego kierownika.
  154. Zwolnienia personelu (na przykładzie firmy)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz